مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان امام خمینی ( ره ) کنگان

1397/2/3 0:0

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان  امام خمینی ( ره ) کنگان به بخش خصوصی را برگزار نماید .  لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت – مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه -  دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم  روبروی جایگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر- دبیر خانه مرکزی دانشگاه اقدام نمایند . پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی مهرو امضاء نموده و در طی مهلت تحویل ، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند . 

مبلغ ضمانت  نامه شرکت در مناقصه :   ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر  به نفع دانشگاه  به ارزش  220/000/000ریال  یا ارئه  فیش واریزی به مبلغ  220/000/000ریال  به حساب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر


محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان :    زمان توزیع از تاريخ 97/02/02  لغایت 97/02/04  ساعت 14:45


 محل توزیع اسناد : بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي 

   
مهلت تحويل اسناد فراخوان:   97/02/05لغایت 97/02/15  ساعت 14:30


مكان تحويل اسناد فراخوان :  به آدرس بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد .


اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 97/2/16ساعت 13 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.
هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است

کلمات کلیدی:
مناقصه     واگذاری     تاسسیسات     بیمارستان     امام.خمینی     کنگان    

تاریخ بروز رسانی:   3 ارديبهشت 1397

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >