آگهی مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان امام خمینی ( ره ) کنگان

1396/12/12 0:0

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان امام خمینی ( ره ) کنگان به بخش خصوصی را برگزار نماید.  لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت - مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه-  دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم  روبروی جایگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر- دبیر خانه مرکزی دانشگاه اقدام نمایند . پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی مهرو امضاء نموده و در طی مهلت تحویل ، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند . 
مبلغ ضمانت  نامه شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر  به نفع دانشگاه به ارزش  220/000/000ریال  یا ارئه فیش واریزی به مبلغ  220/000/000ریال  به حساب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان :  زمان توزیع از تاريخ 96/12/8  لغایت 96/12/12  ساعت 14:45
 محل توزیع اسناد : بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي    
مهلت تحويل اسناد فراخوان: 96/12/13   لغایت 96/12/22   ساعت 14:30 
مكان تحويل اسناد فراخوان :  به آدرس بوشهر- خيابا ن معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد .
اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ  96/12/23ساعت 13 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.
هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
مناقصه     تاسیسات     بیمارستان.امام.خمینی.(ره).کنگان        

تاریخ بروز رسانی:   20 فروردين 1397

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >