يازدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني

تاریخ نامه: 14 مهر 1393
شماره نامه:
 
فراخوان  |   

آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني

 

 با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تبريک اعياد قربان و غدير خم به اطلاع مي رساند، هيات مرکزي جذب اعضاي هيات علمي مرکز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يازدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشکده‌هاي علوم پزشکي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي نمايد.

ثبت نام به صورت متمرکز و اينترنتي با مراجعه به آدرس:  http://jazb.aac.behdasht.gov.ir   بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن کد رهگيري و ارسال مدارک درخواستي در مهلت مقرر بصورت حضوري يا پستي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه مي باشد.

 

مهلت ثبت نام از تاريخ 12 مهر 1393 تا پايان مهرماه مي باشد.

 

شرايط عمومي

الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي

ب) تدين به يکي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي

ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران                       

د) عدم محکوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محکوميت کيفري و جزائي

ه) عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روانگردان

و)انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)

ز) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات مرکزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

 شرايط اختصاصي

1 - دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته هاي باليني و دانشنامه دکتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرک کارشناسي ارشد در رشته هاي علوم پايه

2 - حداکثر سن براي داوطلبين استخدام که مدرک کارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دکتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي ويا دوره فلوشيپ 45 سال است.

تبصره 1: متقاضياني که داراي سن بيشتر از 35 سال براي کارشناسان ارشد و 45 سال براي دارندگان دانشنامه تخصصي، فوق تخصصي(ويا فلوشيپ) و دکتراي تخصصي (Ph.D)هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشي ، پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مرکزي حداکثر تا 5 سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شد . بنابر اين دانشگاه ها مي توانند مدارک اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند .

تبصره 2: ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت ، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد ، فرزندان شهدا و آزادگان با بيش از 3 سال اسارت مشمول محدوديت سني نمي باشند .

تبصره 3: کارشناسان ارشدي که در استخدام دانشگاهها هستند تنها درصورت باقي‌ماندن حداقل 15سال از سنوات خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي در مرتبه مربي شرکت نمايند.

3- شرکت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي باشد و اين دسته از افراد مي توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرک دانشگاهي بالاتر و انجام يک سال از تعهدات در فراخوان هاي آتي شرکت نمايند.

تبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D  يا و فوق تخصص (فلوشيپ) پذيرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.

4 - شرکت متعهدين خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشي و پژوهشي، پس از گذراندن يکسال از خدمات، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است . شرکت در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت کتبي موسسه مبداء ممکن خواهد بود.

تبصره 4-1) کارشناسان ارشدي که بنا به نياز دانشگاه بصورت کتبي ، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي مي‌گذرانند نيز پس از يکسال از انجام خدمات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمايند.

تبصره4-2) شرکت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت ميسر مي باشد.

تبصره 4 -3) متعهدين خدمت درماني پس ازيکسال از  انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد کميسيون مشترک درمان و آموزش به صورت مکتوب مبني بر انجام مابقي تعهدات به صورت هيات علمي مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت کتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاهها شرکت نمايند.

تبصره 4-4) متعهدين خدمتي که از سهميه خانمها و مناطق محروم استفاده کرده‌اند درصورت موافقت کميسيون مشترک درمان و آموزش مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمايند.

تبصره 4 -5) دارندگان مدرک قبولي دانشنامه فوق تخصصي که تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند تنها مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداکثر 6 ماه از تعهدات و با تاييد کتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شرکت نمايند.

تبصره 4-6 ) دانش آموختگان دانشگاههاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به کشور در صورت تمايل به شرکت در فراخوان جذب هيات علمي  دانشگاههاي علوم پزشکي کشورنيز تابع اين بند مي باشند.

تبصره4-7) مستخدمين کشوري از انجام يکسال از تعهدات براي شرکت در فراخوان همان دانشگاه مستثني هستند ليکن جهت شرکت در فراخوان جذب هيئت علمي مي‌‍بايست موافقت کميسيون مشترک آموزش و درمان مبني بر انجام تعهدات بصورت هيئت علمي را اخذ نمايند تا بتوانند در فراخوان دانشگاه محل خدمت شرکت نمايند و درصورت درخواست شرکت در فراخوان ساير دانشگاهها موافقت مکتوب دانشگاهي که مستخدم آن هستند ضروري است.

5- عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارک مشابه ممنوع مي باشد.

6- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شرکت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند که مي بايست دوانتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد . واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي باشند مشروط بر آنکه گواهي نخبگي را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمايند .

7- در هر دانشگاه / دانشکده در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي باشد.

8- دارندگان مدرک کارشناسي ارشديا سطح 3 حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدريس مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند

9- متقاضياني که از طريق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره‌ هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند .

10- اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي در صورت استعفاي پذيرفته شده مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند .

تبصره: اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تنها در صورت گذراندن حداقل 5 سال از خدمت خود در صورت تمايل مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند. بديهي است استخدام جديد آنان نيز به صورت پيماني خواهد بود.

11- متقاضياني که بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمايند ، در غير اين صورت تنها مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شرکت نمايند .

12- متقاضيان دارنده مدرک تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان ، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين تر را ندارند.

چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده کان لم يکن تلقي شده و در صورت صدور حکم استخدامي حکم صادره لغو و بلا اثر مي گردد .

 

شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليکن داوطلب فقط مي تواند يکي از دانشگاهها را دانشگاه مادر ( تهران– ايران- شهيد بهشتي – شيراز- اصفهان – تبريز- مشهد - کرمان و اهواز ) انتخاب نمايد.

تبصره: درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود .

  

تذکر بسيار مهم

  استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاه ها:

1- منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد بود.

2- استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي باشد .

 

داوطلبان محترم مي توانند پس از پر کردن فرم اينترنتي مربوطه و اسکن مدارک خواسته شده، فرمهاي 16 گانه را نیز دريافت کرده و پس از تکميل آنها حداکثر 15 روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام اينترنتي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه به آدرس : بوشهر – بهمنی - خیابان ریشهر- جنب بیمارستان تامین اجتماعی-دانشگاه علوم پزشکی ( سایت پردیس دانشگاه) تحويل و يا از طريق پست ارسال نمايند .

 

 

جدول اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در فراخوان جذب هیات علمی مرحله یازدهم ( مهر ماه 1393 )

توضيحات

جنسيت

تعداد

ظرفيت

مقطع تحصيلي

رشته مورد آموزشي موردنياز

رديف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

بورد تخصصي

چشم پزشکي

1

بوشهر

 

زن / مرد

1

بوردتخصصي

پوست

2

 

زن / مرد

1

بورد تخصصي

داخلي

3

 

زن / مرد

1

بورد تخصصي

جراحي عمومي

4

 

زن /

1

بورد تخصصي

زنان و زايمان

5

 

زن / مرد

1

بورد تخصصي

گوش وحلق و بيني

6

 

زن  / مرد

1

بورد تخصصي

پروتزهاي دنداني

7

 

زن / مرد

1

بورد تخصصي

اندودانتيکس

8

 

زن / مرد

1

بورد تخصصي

ارتودنسي

9

 

زن / مرد

1

بورد تخصصي

پريودانتيکس

10

 

زن/مرد

1

بورد تخصصي

بيماريهاي دهان و تشخيص

11

 

زن / مرد

1

Ph.D

علوم تغذيه

11

 

زن / مرد

1

Ph.D

آموزش بهداشت

12

 

زن / مرد

1

Ph.D

بهداشت محيط

13

 

زن / مرد

1

Ph.D

بهداشت حرفه اي

14

 

زن / مرد

1

Ph.D

بهداشت جامعه

15

 

زن / مرد

1

Ph.D

باکتري شناسي پزشکي

16

 

زن / مرد

1

Ph.D

هماتولوژي آزمايشگاهي و بانک خون

17

 

زن

1

Ph.D

بهداشت باروري

18

(با پايه کارشناسي ارشد داخلي جراحي)دانشکده پيراپزشکي

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاري

19

(با پايه کارشناسي ارشد مراقبتهاي ويژه) دانشکده پيراپزشکي

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاري

20

(با پايه کارشناسي ارشد مراقبتهاي ويژه بزرگسالان يا داخلي جراحي) دانشکده پرستاري مامايي

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاري

21

(با پايه کارشناسي ارشد روانپرستاري)

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاري

22

 

زن /مرد

1

Ph.D

علوم تشريحي

23

 

دبیرخانه هیات اجرایی جذب

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 کلمات کلیدی:
فراخوان     استخدام     هیئت.علمی    

تاریخ بروز رسانی:   14 مهر 1393

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >