جذب


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهي جذب نیروی شرکتی 1402/12/27
دریافت کارت آزمون جذب نیروی شرکتی حجمی نگهبان 1402/12/21
آگهي جذب نیرو نگهبان قرارداد شرکتی(حجمی) 1402/12/14
بیستمین فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1402/11/28
آگهی جذب نیرو قراداد شرکتی بیمارستان قلب بوشهر 1402/10/4
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جذب نیروی شرکتی سال 1402 1402/9/12
آگهي جذب نیرو قرارداد شرکتی مراقب سلامت مرکز خدمات جامع سلامت قدس 1402/9/8
آگهي جذب نیروی شرکتی مورد نياز اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402 1402/9/5
آگهي جذب نیرو قرارداد پزشک خانواده 1402/8/13
آگهي جذب نیرو شرکتی معاونت فرهنگی و دانشجویی 1402/7/23
آگهی جذب نیروی مورد نياز در قالب شرکت حجمی در واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1401/12/7
نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی فوریتهای پزشکی جهت پایگاه اورژانس بنک کنگان مورخ 12/11/1401 1401/11/24
دریافت کارت آزمون جذب نیروی شرکتی فوریت های پزشکی جهت پایگاه اورژانس بنک کنگان 1401/11/12 1401/11/10
آگهي جذب نیروی شرکتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان 1401/11/2
نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی (متصدی خدمات عمومی ) جهت مراکز خدمات جامع سلامت استان 1401/11/1
راهنماي آزمون جذب نیروی شرکتی متصدی خدمات عمومی مراکز خدمات جامع استان مورخ 1401/10/16 1401/10/13
""ویرایش ثبت نام ""آگهي جذب نیروی متصدی خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(تا 7 دی ماه ساعت 12ظهر) 1401/9/22
تمدید نوزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 1401/9/12
فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت 1401/8/28
نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی شرکتی مورخ1401/07/19 1401/8/18
12
 
< >