آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم

1398/4/12 0:0

آگهي مناقصه عمومی (2098000383000014)

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم  را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد )به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : چهارصد و پنجاه میلیون ریال   (450/000/000 ریال) 


محل توزيع اسناد: سامانه ستاد 

  
مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  98/04/12   لغايت 98/04/16 تا ساعت 19:00


مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 98/04/17 لغايت 98/04/29 تا ساعت 11:00 


تاریخ بازگشایی : 98/04/29 ساعت 12:00


مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سایت ملی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

کلمات کلیدی:
‌مناقصه     تهیه‌مواد‌اولیه‌غذایی     طبخ     توزیع‌غذای     بیمارستان‌بقیه‌اله‌‌الاعظم(عج)دیلم        

تاریخ بروز رسانی:   12 تير 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >