آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان هاي پست برق ، نگهبانی ، مخزن آب و محوطه سازي بیمارستان بقیه اله دیلم در شهرستان دیلم

1399/5/11 0:0

آگهي مناقصه عمومی  (2099000383000008)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث ساختمان هاي پست برق ، نگهبانی ، مخزن آب و محوطه سازي بیمارستان بقیه اله دیلم در شهرستان دیلم را برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه و 4 تاسیسات می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2099000383000008

احداث ساختمانهای پست برق،نگهبانی بیمارستان بقیه اله دیلم

557 مترمربع ساختمان

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

5/563/953/786

 

143/197/689/288

 

6000مترمربع محوطه


محل توزيع اسناد: سامانه ستاد  

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  99/05/11  لغايت 99/05/14 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 99/05/15لغايت 99/05/25تا ساعت 11:00 

تاریخ بازگشایی : 99/05/25  ساعت 11:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

 کلمات کلیدی:
مناقصه.پروژه.احداث     ساختمان.هاي     پست.برق     نگهبانی     مخزن.آب     محوطه.    
سازي     بیمارستان     بقیه.اله.دیلم        

تاریخ بروز رسانی:   11 امرداد 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >