مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

1400/5/9 0:0

 

آگهي مناقصه عمومی (۲۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۸)

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار  نمايد. لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه: دو میلیارد وپانصد میلیون ریال ( 2/500/000/000 ریال )

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1400/05/06 لغايت 1400/05/09 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی): از تاريخ 1400/05/10  لغايت 1400/05/20  تا ساعت 10:00  

تاریخ بازگشایی: 1400/05/20   ساعت 11:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

 

 


تاریخ بروز رسانی:   9 امرداد 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >