آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

1400/5/24 0:0

آگهي مناقصه عمومی (۲۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰9)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد )به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.


مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : دو میلیارد وپانصد میلیون ریال ( 2/500/000/000 ریال )

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1400/5/24  لغايت 1400/5/26 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1400/5/27  لغايت 1400/6/06 تا ساعت 10:00  

تاریخ بازگشایی : 1400/6/6   ساعت 11:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.


کلمات کلیدی:
مناقصه     تهیه.مواد.اولیه.غذایی     طبخ     توزیع.غذای     بیمارستان.شهید.گنجی.برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 امرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >