آگهی مناقصه پروژه مقاوم سازی بیمارستان امام خمینی(ره)

1401/9/28 0:0

آگهي مناقصه عمومی  ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰100

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه مقاوم سازی بیمارستان امام خمینی(ره) واقع در شهرستان کنگان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز برای شرکت های ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه و 5 رشته تاسیسات و تجهیزات می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

ردیف

شرح خرید

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

1

مقاوم سازی بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان

2.630.351.153

52.607.023.062

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد  

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1401/9/28 لغايت 1401/10/03تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1401/10/04  لغايت 1401/10/14  تا ساعت 13:00

تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی : 1401/10/14  ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.


 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.مقاوم.سازی     بیمارستان.امام.خمینی.کنگان        

تاریخ بروز رسانی:   12 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >