مناقصه پروژه مرکز جامع سلامت شیرینو واقع در شهرستان عسلویه

1397/12/8 0:0

آگهي مناقصه عمومی شماره (۲۰۹۷۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰5)

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه مرکز جامع سلامت شیرینو واقع در شهرستان عسلویه را برگزار  نمايد . لذا از کليه پيمانکاران شرکت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد )به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.   
 خرید اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله تائید اسناد مناقصه می باشد.

 

شماره فراخون

عنوان پروژه

نام شهرستان

متراژ

واحد

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآورد(ریال)

 

2097000383000005

ساختمان

عسلویه

1021/12

مترمربع

1/381/808/852

 

24/713/473/724

سپتیک

30

مترمکعب

278/839/924

دیوار

144

متر طول

2/260/987/355

محوطه

619

متر مربع

382/876/053

جمع کل

27/636/177/056

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  97/12/8  لغايت 97/12/12 ساعت 19:00
مهلت تحويل اسناد : از تاريخ 97/12/13 لغايت 97/12/23  ساعت 19:00 
تاریخ بازگشایی : 97/12/25  ساعت 13:00
مکان تحويل ضمانت نامه شرکت در مناقصه: به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی-دبیرخانه-آقای حسین حاجی نژاد
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذکر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سایت ملی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

کلمات کلیدی:
مناقصه     مرکز.جامع     سلامت     شیرینو     عسلویه    

تاریخ بروز رسانی:   12 اسفند 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >