رئیس گروه بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
انجام بیش از 4 هزار بازرسی ازکارگاهها و صنایع استان بوشهر توسط بازرسان بهداشت حرفه‌ای

9 ارديبهشت 1399
رئیس گروه بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از انجام بیش از 4 هزار و 500 بازرسی توسط بازرسان وکارشناسان بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای پیشگیری از بیماری کووید-۱۹ ازکارگاه ها و صنایع استان خبر داد.

اصغر بلکامه در گفت‌وگو با خبرنگار وبدا استان بوشهر اظهار داشت: درهمین راستاتعدادکارگران آموزش دیده بیش از60هزارنفر،تعداد کارفرمایان آموزش‌دیده در زمینه پیشگیری از کووید-۱۹ در استان بوشهر سه هزار و160نفر، تعداد بازرسان بهداشت حرفه‌ای آموزش‌دیده ۱۲۱ نفر و تعداد بهورزان یا تیم بسیج آموزش‌دیده برای پیشگیری از کووید-۱۹ نیز هزار و ۲۴۰ نفربوده است.
وی همچنین تصریح کرد: ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ مصادف با اردیبهشت ۱۳۹۹ روز جهانی بهداشت حرفه‌ای نام گزاری شده است و با توجه به شیوع بیماری کووید-۱۹ در جهان که دولت‌ها، سازمان‌ها، کارفرمایان، کارگران و تشکل‌های مرتبط را با چالش بزرگی روبرو کرده است، سازمان بین‌المللی کار ILO موضوع روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای سال ۲۰۲۰ را شعار همه‌گیری جهانی را متوقف می‌کنیم و با رعایت موازین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محیط کار، جان انسان‌ها را نجات دهیم تعیین نموده است.
بلکامه اضافه کرد: کارشناسان وبازرسان بهداشت حرفه ای شاغل دردانشگاه علوم پزشکی بوشهر باتوجه به وظایف سازمانی خودباهدف کنترل عوامل زیان آورو بیماری زادرمحیط های کاری برنامه ها وفعالیت های متعددی رااجرامی نمایند ، برهمین اساس ودرپی همه گیری بیماری کووید-19 درکشوربه منظورپیشگیری ازشیوع وانتشاراین بیماری درمحیط های کاری بازرسان وکارشناسان بهداشت حرفه ای مراکزوشبکه های استان  ، مجدانه وپیگیردرقالب بسیج ملی پیشگیری وکنترل کووید-19 برنامه هاوفعالیت های تخصصی خودرا براساس نظارت مستمروفنی منطبق باراهنماها وپروتکل های تخصصی پیشگیری وکنترل بیماری کووید-19 درکلیه واحدهای کاری استان متمرکزنمودند. عمده فعالیت های انجام شده دراین قالب عبارتنداز:
1-بازدیدازکارگاهها،صنایع ومحیط های کارگری،اداری،سازمانی،صنوف فنی تولیدی،کارگاههای ساختمانی،معادن وکمپ های کارگری درراستای کنترل کووید-19 واستقراراهنماهای موجوددراین زمینه درمحل های فوق
2-بازدیدازبیمارستانهاومراکزبهداشتی درمانی درراستای کنترل کووید-19 واستقراراهنماهای موجوددراین زمینه درمحل های فوق
3-بازدیدازپمپ بنزین ها،بانک ها وشاغلین پسماند درراستای کنترل کووید-19 واستقراراهنماهای موجوددراین زمینه درمحل های فوق
4-بازدیداززندان ها درراستای کنترل کووید-19 واستقراراهنماهای موجوددراین زمینه درمحل های فوق
5-بازدیدازشاغلین بخش کشاورزی،صیادان وملوانان درراستای کنترل کووید-19 واستقراراهنماهای موجوددراین زمینه درمحل های فوق
6-بازدیدازمحل کارشاغلین پسماندبه صورت روزانه
7-آموزش به کلیه شاغلین وکارفرمایان کارگاههاومشاغل  فوق  درخصوص راههای کنترل وپیشگیری ازکووید-19درمحیط کاربه صورت چهره به چهره،وضمن بازرسی ها
8-ارسال راهنماهای کنترل کرونا ویروس درمحیط کارشامل،کنترل کرونا ویروس درشاغلین اداری،پمپ بنزین،معادن ،آزمایشگاهها،وسایل حمل ونقل عمومی، تاکسی هاو....ودردردسترس قراردادن به کلیه صنایع،کارگاهها،ادارات،سازمانهاو....
9-تهیه چک لیست های بازرسی ازمحیط های کاری ، صنعت ومراکزبهداشتی درمانی براساس راهنماهای فوق جهت انطباق با دستورالعمل های کنترل وپیشگیری ازکووید_19
10-پیگیری ونظارت جهت انطباق شبکه ها ومراکزبهداشتی درمانی با راهنماهای کنترل کووید_19
11-پیگیری ونظارت جهت انطباق صنایع،کارگاههاومجموع محیط های کارگری،اداری،پمپ بنزین ها و.... باراهنمای کنترل کووید-19درمحل کاربراساس چک لیست های تدوین شده تخصصی وبراساس بازرسی های دوره ای انجام شده
12-پیگیری برخورد قانونی باکارفرمایان متخلف
13-آموزش کارشناسان وکاردانان بهداشت حرفه ای ،بهورزان  شاغل دردانشگاه علوم پزشکی درزمینه کنترل کرونا ویروس درمحیط های کاری
14-آموزش کارشناسان بخش خصوصی وبسیجیان درزمینه راه های پیشگیری وکنترل کرونا ویروس درمحیط کار
15-چهارموردپیام وبرنامه رادیویی درخصوص کنترل کووید-19 درمحل کار
16-پیگیری خرید واستقرار تب سنجی درمحل ورودی کارگران وشاغلین درکارگاههاوصنایع
17-شناسایی ،ثبت وگزارش دهی مواردمشکوک وبیماردرصنعت ومحیط های کارگری
18-شرکت دربرنامه تب سنجی رانندگان درورودی شهرستانها
19-ایجادآنکال24ساعته بهداشت حرفه ای درستاداستان وکلیه شهرستانهاجهت پاسخگویی به سئوالات،شکایات ومشکلات محیط های کارگری
20-استقراتیم های بازرسی بهداشت کاردرروزهای تعطیل وغیرتعطیل درمعاونت بهداشتی وشهرستانها درراستای کنترل کووید-19 جهت بازدیدمستمر
21-تهیه مطالب آموزشی درزمینه روش های کنترل کووید19 درمحل کاربه منظورتهیه استند،پوستر،پمفلت ودراختیارقراردادن به کارفرمایان ومحیط های کارگری واداری
22-تهیه وتوزیع پوستربروشوروتراکت های اموزشی درمحیط های کارگری باهمکاری واحدآموزش سلامت
23-پیگیری تعطیلی غذاخوری ورستورانهای محیط های کارگری وتوزیع غذا به صورت یک بارمصرف درکارگاهها وصنایع
24-نظارت برکمپ های کارگری جهت به حداقل رساندن افراد ساکن درکمپ ها،اصلاح تهویه کمپها وگندزدایی مستمر
25-نظارت برگندزدایی محیط های کارگری واداری
26- برنامه ریزی ونظارت جهت برگشت به کارشاغلین صنایع بزرگ جهت اطمینان ازصحت وسلامت حضورکارگرانی که ازمناطق آلوده به کاربرگشته اند
 27-الزام به بررسی علائم کووید- 19 در همه شرکت های تحت پوشش  و در صورت مشاهده علائم، ارجاع به مراکز مربوطه
 28-برگزاری جلسات متعددباکارشناسانHSE،کارفرمایان،روسای ادارات و...جهت ایجادهماهنگی دراجرای برنامه های پیشگیری ازکووید19
29-پیگیری جهت تجهیزبازرسان بهداشت محیط وحرفه ای دانشگاه به وسایل حفاظت فردی مناسب ونظارت براستفاده ازاین وسایل
30-انجام بازدیدهای مشترک باپخش فرآورده های نفتی،صمت و....جهت ایجادهماهنگی های لازم به منظوراعمال راهنماهادرمحیط کار
31-پیگیری ونظارت برتهیه وسایل حفاظت فردی مناسب جهت شاغلین کارگاهها وصنایع وادارات
32-پیگیری جهت حذف ثبت انگشت درکارگاهها،صنایع وادارات به منظورپیشگیری ازکووید19
33- پیشنهاد تعطیلی تعدادی از شرکت های منطقه  که بصورت پروژه ای فعالیت داشتند و اکثر پرسنل آنها در مناطق با آلودگی شدید ساکن بودند
34-نظارت برورودوفعالیت کمباین دارن دراستان باهمکاری جهادکشاورزی
35-بازدیدازبانک هاوسایرادارات باارباب رجوع بالا جهت استقرارراهنمای پیشگیری ازکووید-19 درمحل کار
36-نظارت براجرای فاصله گزاری اجتماعی درکلیه محیط های کاری براساس راهنماهای موجود

جدول گزارش بسیج بهداشت حرفه ای برای مقابله با کووید -19 در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
تاریخ:15/12/1398لغایت 3/02/1399


عنوان فعالیت

تعداد

تعداد بازرسی های بهداشت حرفه ای برای پیشگیری از کووید-19 در شاغلین

4587

تعداد کارفرمایان آموزش دیده در زمینه پیشگیری از کووید-19

3160

تعداد بازرسان بهداشت حرفه ای آموزش دیده

121

تعداد بهورزان یا تیم بسیج  آموزش دیده برای پیشگیری از کووید-19

1240

تعداد شاغلینی که از سایر وسایل حفاظت فردی مناسب برای پیشگیری از کووید-19 استفاده می کنند

64893

تعداد کارگاه هایی که در زمینه گندزدایی و تهویه مناسب اقدام نموده اند

3983

تعداد بازرسی های بهداشت حرفه ای از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

293

تعداد بازرسی های انجام گرفته از جایگاه های سوخت

301

تعداد بازرسی های انجام گرفته از زندان ها

9

تعداد بازرسی های انجام گرفته از کمپهای کارگری و مرکز تجمع کارگران

329

تعداد بازرسی های انجام گرفته از کارگاه های ساختمانی

108

تعداد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارگاه ها که آموزش دیده اند

245

تعداد بازرسی های انجام گرفته از محل کار شاغلین پسماند

380

تعداد شاغلین پسماند که از لباس کار، ماسک و دستکش مناسب در حین کار استفاده می کنند

2250انتهای پیام/ م.غ ۱۰۲۳

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تنها مرجع رسمی اخبار حوزه سلامت در استان


کلمات کلیدی:
بهداشت.حرفه.ای     علوم.پزشکی.بوشهر     معاونت     بهداشتی     اصغر.بلکامه    

تاریخ بروز رسانی:   9 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر |فايل متن خبرارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >