آباد.ایران


27 خرداد 1402
کسب رتبه دوم محصولات و فناوری‌های محرومیت زدا در نمایشگاه "آباد ایران" توسط شرکت مستقر در مرکز رشد زیست‌فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
شرکت توسعه فناوری سبز شور آب لیانده با توسعه طرح "ایجاد مجتمع‌های تولید جلبک اسپیرولینا در مناطق روستایی نواحی جنوبی کشور " موفق به کسب رتبه دوم در نخستین نمایشگاه محصولات و فناوری‌های محرومیت زدا آباد ایران شد.

 
 
 
< >