آیین.دانش‌آموختگی


27 خرداد 1402
آیین دانش‌آموختگی دانشجویان رشته‌های وابسته به دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
آیین دانش‌آموختگی دانشجویان رشته‌های تکنولوژی جراحی و هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استقرار میز خاطرانه دانشجویان جان‌باخته و با همکاری مدیریت امور فرهنگی و فوق‌برنامه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، دانشکده پیراپزشکی و نمایندگان د ...

 
 
 
< >