امکانات.درمانی


27 تير 1395
امام‌جمعه گناوه: امکانات درمانی شهرستان گناوه توسعه یابد
امام‌جمعه گناوه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش درمان، گفت: امکانات درمانی شهرستان گناوه توسعه یابد.

 

16 آذر 1393
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: عدالت در دسترسی به امکانات درمانی یکی از اهداف دانشگاه علوم پزشکی است
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: عدالت در دسترسی به امکانات درمانی به عنوان یکی از اهداف مهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی است.

 
 
 
< >