بیمارستان.عالیشهر


8 شهريور 1400
استاندار بوشهر؛ بیمارستان محلی عالیشهر با ظرفیت ۳۰ تخت در حال آماده سازی است
استاندار بوشهر روز دوشنبه در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا در مورد ساخت نخستین بیمارستان محلی عالیشهرگفت: این بیمارستان با ظرفیت ۳۰ تخت در حال آماده سازی بوده و انتظار می‌رود با کمک وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی این مرکز درمانی با توجه به ضرورت و نیاز ...

 
 
 
< >