دختر.عجول.افغان


16 دی 1396
با کمک تیم اورژانس: دختر عجول افغان در مرکز خدمات جامع سلامت بردخون به دنیا آمد
با کمک تیم اورژانس، دختر عجول افغان در مرکز خدمات جامع سلامت بردخون به دنیا آمد.

 
 
 
< >