دوران.سالمندی


14 اسفند 1402
کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان دشتستان: توجه به مصرف آب و مایعات کافی در دوران سالمندی اهمیت ویژه‌ای دارد
کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: توجه به مصرف آب و مایعات کافی در دوران سالمندی اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

22 دی 1394
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان: اصلاح شیوه زندگی در دوران سالمندی موجب پیشگیری بیماری‌های مزمن غیر واگیر دار می‌شود
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان گفت: اصلاح شیوه زندگی و تغذیه صحیح در دوران سالمندی نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر دارد.

 
 
 
< >