ر.بهوز


25 شهريور 1396
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان: بهورزان ارزشمندترین نیروها در رشد و ارتقای سلامت هستند
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان گفت: بهورزان از مؤثرترین و ارزشمندترین نیروها در رشد و ارتقای سلامت هستند.

 
 
 
< >