زهرا.رنجردهقان


10 ارديبهشت 1397
آموزش، نقش اساسی در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها دارد
کارشناس مسئول آموزش و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: آموزش، نقش اساسی در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها دارد.

 
 
 
< >