مدیر.بهبود.تغذیه


6 تير 1395
بازدید مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از مرکز سلامت جامعه قدس/ گزارش تصویری
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت همراه با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرکز جامعه سلامت قدس شهرستان بوشهر بازدید کرد.

 
 
 
< >