مقام.اول.استان


29 ارديبهشت 1397
فرماندار دشتستان: شهرستان دشتستان از لحاظ فعالیت و تأثیرگذاری NGO ها، مقام اول استان بوشهر را دارد
فرماندار دشتستان گفت: شهرستان دشتستان از لحاظ فعالیت و تأثیرگذاری NGO ها، مقام اول استان بوشهر را دارد.

 
 
 
< >