کمیته‌های.کنترل.عفونت


24 خرداد 1395
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: عفونت بیمارستانی باید جدی گرفته شود
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: کمیته‌های کنترل عفونت بیمارستانی می‌بایست فرآیندهای ایجاد عفونت بیمارستانی را موردبررسی قرار دهند و عفونت‌های بیمارستانی باید جدی گرفته شود.

 
 
 
< >